top of page

PRODUKTER

DJUPSTABILISERING

Kalkcementpelare används för att reducera sättningar och öka stabiliteten främst i lera, men även andra jordarter.

Metoden används för exempelvis byggnation av vägar och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter, grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning.

 

Pelare kan installeras ned till cirka 25 meters djup och diametern varierar mellan 0,4 och 1,0 meter. Pelarna kan installeras singulärt eller sammanfogade med överlappning, varvid massiva block, skivor eller andra mönster kan utformas.

 

Olika typer och mängder bindemedel kan användas beroende på bland annat jordart och önskad effekt.

Typer utav bindemedel som används

 

Kalkcement blandning (KC) - Olika inblandningar

 

Ett utav de vanligaste bindemedlet som används är kalk & cement blandning.

Det är en blandning utav bränd kalk och cement.

Den kan blandas i olika inblandningar beroende på makens beskaffenhet, tillexempel 50% kalk 50% cement, vilket är den vanligaste inblandningen.

 

 

Multicement (MC) - Olika inblandningar

 

En annan vanlig inblandning är Multicement.

Multicement är en blandning utav biprodukten CKD (cement kiln dust) och cement.

Multicementen ger upp till 70% lägre koldioxidbelastning än traditionella bindemedel och har utmärkta egenskaper vid markstabilisering.

Utförande utav KC Pelare

 

KC Maskinens mast är utrustad med en borrstång. I botten på borrstången fästs ett borrverktyg.

Verktyget roteras ner i marken till ett fast djup eller ett förbestämt djup, upp till 25 meter.

 

När rätt djup är uppnått byts rotationsriktningen och en ventil öppnas som matar ut bindemedel.

Sedan stiger borrstången och verktyget med en förinställd hastighet på stigning och rotationsvarv. Samtidigt matas bindemedel ut med för inställtantal kg/m.

KVALITETSKONTROLL & GEOTEKNIK

Hållfasthetskontroll av pelarna utförs med trycksondering och CPT löpande under projektets gång.

Tack vare att vi kan utföra egna provningar och har nära samarbete med ledande geotekniker har vi stor flexibilitet vilket bidrar till ökad kvalitet och ekonomi. 

Med GPS och CAD har vi kvalitet vid utförande, redovisning och dokumentation.

För att kvalitetssäkra installationen upprättas alltid en projektanpassad kvalitetsplan som är utformad för att möta kraven i ISO9001.

 

Som kund får du fortlöpande redovisning av Excel- och DWG-filer med all data om pelarinstallationen, samt regelbundet redovisad digital dagbok vilket gör produktionsprocessen lättöverskådlig.

MASSTABILISERING

Denna metod används främst för att stabilisera torv, muddermassor eller annan organisk jord. Stabiliseringen görs på horisontell och vertikal riktning och på detta sätt skapas ett styvt block. Blockets tjocklek brukar variera mellan 1 och 5 meter.

Väg- och järnvägsbankar kan grundläggas på den masstabiliserade jorden. Metoden används också för att stabilisera samt att bilda föroreningar i sediment eller jordar, så kallad solidifiering

bottom of page